Regulamin

REGULAMIN

Postanowienia wstępne

Administratorem witryny pod adresem www.startangielski.pl (dalej „witryna”) jest Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „DATII Sp. z o.o.”), adres siedziby: ul. Słoneczna 32, 55-095 Długołęka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000507593, posiadająca NIP 8943053758, REGON 022400604.

Niniejszy Regulamin określa zasady realizowania usług.

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:

 • ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93);
 • ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176);
 • ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1225);
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. 2002 r. Nr 144, poz. 1204);
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926).

Rodzaj i zakres świadczonych usług

Witryna prowadzi sprzedaż kursu języka angielskiego.
Informacje o świadczonych usługach, w szczególności kursie i publikacjach zamieszczone są na stronie www.startangielski.pl

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

DATII Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.startangielski.pl. Rodzaje plików cookies, z których korzysta DATII Sp. z o.o. to: cookies sesji, które działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie oraz cookies trwałych, które pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.startangielski.pl. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi sklepu internetowego nie będą działać poprawnie. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania jednak uniemożliwi to składanie zamówień oraz uniemożliwi logowanie i tym samym zablokuje dostęp do funkcji widocznych po zalogowaniu do sklepu.

Składanie zamówień i nauka

Składanie zamówień i nauka na witrynie są możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer PC lub każde inne urządzenie komputerowe z dostępem do internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową poprawnie obsługującą standard HTML. Dodatkowo przeglądarka powinna mieć zainstalowaną i włączoną obsługę języka JavaScript oraz włączoną obsługę plików cookies.
Do dokonywania zakupów na witrynie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz konta klienta. Konto klienta zakładane jest poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://www.startangielski.pl, w szczególności poprzez podanie przez Zamawiającego adresu e-mail, określenie hasła do konta i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

Czynności składające się na procedurę zawarcia umowy

Proces składania zamówień, zawierania umów sprzedaży i spełniania świadczeń przez strony umowy sprzedaży obejmuje następujące kroki:

 • wybór kursu,
 • wybór sposobu płatności,
 • złożenie zamówienia,
 • zapłatę i uczestnictwo w kursie.

Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku.
Po złożeniu zamówienia na wybrany kurs Zamawiający otrzymuje e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia, w tym z potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia.

Zamawiający składając zamówienie, składa ofertę zawarcia z DATII sp. z o.o. umowy sprzedaży zamawianego kursu. Wysłane przez witrynę potwierdzenie wpłynięcia zamówienia na podany przez Zamawiającego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

Zamawiający może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail biuro@startangielski.pl lub telefonicznie.
Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a DATII sp. z o.o.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień

zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wydrukowanie i przekazanie Zamawiającemu faktury, w zależności od wyboru Zamawiającego, dokonanego przy rejestracji formularza.

Ceny

Informacja o cenie podawana na stronie www.startangielski.pl ma charakter wiążący dla stron umowy sprzedaży od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Wszystkie ceny kursów umieszczone na witrynie podawane są w złotych polskich, i są cenami brutto.
Witryna zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen kursów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia

Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za przedmiot zamówienia:

 • przelew tradycyjny (płatność wykonywana przez Zamawiającego w banku lub na poczcie) – przedpłata w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia na rachunek DATII Sp. z o.o., nr 71 2130 0004 2001 0662 2153 0001 Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na w/w konto;
 • przelew elektroniczny (płatność wykonywana przez Zamawiającego z konta bankowego on-line lub za pośrednictwem innych systemów płatności online)  przedpłata w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia na rachunek operatora płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez DATII Sp. z o.o. potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

Warunki dostępu do kursu

Dostęp do kursu jest automatyczny po odnotowaniu wpłaty przez DATII sp. z o.o.
Zamawiający musi spełnić następujące wymagania techniczne:

 • posiadać dostęp do internetu
 • posiadać sprzęt komputerowy
 • posiadać oprogramowanie potrzebne do oglądania filmów

Reklamacje

Reklamacje można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta DATII Sp. z o.o. Sp. z o.o., ul. Słoneczna 32, 55-095 Długołęka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail biuro@startangielski.pl
Zamawiający powinien określić powody reklamacji.

Reklamacja nie obejmuje:

 • jakości dostępu do internetu
 • posiadanego przez Zamawiającego sprzętu IT

Zasady dokonywania zwrotu należności Zamawiającym

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących DATII Sp. z o.o. do zwrotu należności uiszczonych przez Zamawiającego, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia w/w okoliczności.

Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, lub gdy z przyczyn niezależnych od DATII Sp. z o.o. identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Zamawiającego.

Nadpłata z konta Zamawiającego zostanie przekazana na rachunek bankowy Zamawiającego wyłącznie na podstawie jego dyspozycji, przekazanej do Biura Obsługi Klienta sklepu internetowego drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@startangielski.pl lub pocztą na adres: ul. Słoneczna 32, 55-095 Długołęka.

DATII Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Zamawiający, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże DATII Sp. z o.o. wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
Dane osobowe Zamawiających

Administratorem danych osobowych jest DATII Sp. z o.o.

Składając zamówienie w sklepie internetowym Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie DATII Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez witrynę.

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez DATII Sp. z o.o. w celach marketingowych.

Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również prawo do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

Postanowienia końcowe

DATII Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Zamawiającego, powstałe wskutek przekazania przez Zamawiającego błędnych danych.

DATII Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Zamawiającego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Zamawiającego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

DATII Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.startangielski.pl. Rodzaje plików cookies, z których korzysta DATII Sp. z o.o. to: cookies sesji, które działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie oraz cookies trwałych, które pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www. startangielski.pl.

Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi sklepu internetowego nie będą działać poprawnie. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania jednak uniemożliwi to składanie zamówień oraz uniemożliwi logowanie i tym samym zablokuje dostęp do funkcji widocznych po zalogowaniu do sklepu.

Do umowy sprzedaży na witrynie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

Składając zamówienie na witrynie Zamawiający akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

DATII Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez DATII Sp. z o.o. nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.startangielski.pl

Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO

Szanowni Państwo,
Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane naszej Spółce, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”),
Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.
Prosimy bardzo o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

 • Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „DATII Sp. z o.o.”), adres siedziby: ul. Słoneczna 32, 55-095 Długołęka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000507593, posiadająca NIP 8943053758, REGON 022400604.

2. W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

 • W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: biuro@startangielski.pl

3. Skąd mamy Twoje dane i jakie dane przetwarzamy?

 • Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji na www.startangielski.pl, formularza kontaktowego.
  Przetwarzamy: adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, dane logowania do konta, w tym nazwa użytkownika i hasło.

4. W jakim celu przetwarzamy dane?

 • realizacja zamówień,
 • obsługa sprzedażowa;
 • obsługa reklamacji;
 • świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • prowadzenie analiz statystycznych, np. w celu dostosowania portali prowadzonych przez Administratora do potrzeb użytkowników na podstawie zgłaszanych uwag i zainteresowania użytkowników;
 • przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
  prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  marketing bezpośredni własnych produktów i usług – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie od Administratora drogą elektroniczną informacji handlowych o promocjach, ofertach specjalnych, wydarzeniach organizowanych przez Administratora (m.in. newsletter);
 • wypełnienie obowiązku prawnego związanego z przechowywaniem danych podatkowych;
 • wykonanie obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń
 • wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

 • udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO);
 • wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c. RODO);
 • prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO) – obejmuje cele wskazane w pkt. g.-k. powyżej.

6. Komu będą przekazywane dane osobowe?

 • Dane osobowe są przekazywane firmom obsługującym płatności, bankom, firmom księgowym, obsyłającym platformy marketingowe, firmom obsługującym zgłoszenia klientów.
 • Zgodnie z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.

7. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

 • prawo dostępu do danych;
 • sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe;
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez administratora danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.

8. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

 • Okres przechowywania danych osobowych przez Administratora zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Administratora zgód lub innych oświadczeń:
 • Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania;
 • Dane przetwarzane w celu archiwizacyjnym (dowodowym) są przechowywane przez okres 6 lat (w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), a przez okres 10 lat (w odniesieniu do osób fizycznych);
 • W przypadku danych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, ww. okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuższy okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do cofnięcia zgody.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez okres, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane.

9. Czy jest obowiązek podania danych osobowych?

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zrealizowania przez Administratora złożonych zamówień.
 • W przypadku nie podania ww. danych osobowych, Administrator nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia i świadczenia usługi.

10. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany w formie profilowania w celu lepszego dostosowania witryny do Twoich potrzeb i podnoszenia jakości obsługi jednak nie wywołuje ono dla Ciebie żadnych skutków prawnych.