Regulamin

Warunki Regulaminu Uzytkownika

Poniższe warunki zatytułowane („Warunki Umowy”) stanowią umowę pomiędzy Mark700 Corp. („Mark700”, „nami”, „my”) i użytkownikiem („ty”, „twój”). Umowa zawiera ogólne zasady i warunki posługiwania się stroną internetową: https://www.startangielski.pl, jej usługami i materiałami w niej użytymi (ogólnie pod egidą „Strona Internetowa”, „Witryna”, lub „Usługi”).

 

Polityka zwrotów

Zamawiający – Wyraża zgodę na wykonanie umowy w całości i dostarczenie treści cyfrowej w postaci zamawianego wzoru dokumentu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jest świadomy, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

Ponieważ nasza strona internetowa oferuje dobra niematerialne, nieodwołalne, nie zapewniamy zwrotów po zakupie produktu, co potwierdzasz przed zakupem jakiegokolwiek produktu w witrynie.

Możesz jednak zapisać się na bezpłatny okres próbny – 8 bezpłatnych lekcji – i podczas, którego możesz wypróbować usługę przed dokonaniem zakupu.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie jakiejkolwiek kwestii związanej z niniejszymi Zasadami zwrotu, możesz wysłać wiadomość e-mail na pomoc@startangielski.pl

Dokument ten został ostatnio zaktualizowany 19 września 2019 r

Członkostwo i Konta

Wiek przynajmniej 18 lat by posługiwać się Stroną Internetową. Używając Stronę i wyrażając zgodę na umowę gwarantujesz i identyfikujesz się jako 18 letnia osoba. Jeżeli założysz konto na Stronie jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo tego konta i ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszystkie czynności które występują na twoim koncie i wszystkie inne czynności z związku powyższym. Możemy, ale nie mamy obowiązku monitorować i sprawdzać nowe konta zanim zaczniesz używać nasze usługi. Dostarczając fałszywe informacje kontaktowe jakiegokolwiek rodzaju może wyniknąć zamknięciu twojego konta. Musisz natychmiast poinformować nas o jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępie do twojego konta lub o wszelkich innych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa. Nie będziemy odpowiedzialni za żadne twoje czynności lub pominięcia włącznie ze stratami poniesiemy w wyniku takich czynności lub pominięć. Możemy zawiesić, unieruchomić, albo skasować twoje konto (lub jakąkolwiek jego część) jeżeli ustawimy że naruszyłeś jakiekolwiek założenia Ugody lub że twoje zachowanie lub wypowiedzi miałyby tendencje uszkodzić naszą reputacje i dobrą wolę. Jeżeli usuniemy twoje konto z powyższych powodów, nie będziesz mógł się ponownie zarejestrować w naszych Usługach. Możemy zablokować twój mailowy adres i zaprotokołowany adres internetowy aby zapobiec ponownej rejestracji.

Rachunkowość i Opłaty

Zobowiązujesz się bezzwłocznie i terminowo opłacać rachunki i opłaty związane z twoim kontem. Tam gdzie Usługi są oferowane jako próba darmowa, opłaty mogą być wymagane po upływie czasu takiego okresu próbnego, a nie w momencie wprowadzania danych rachunkowych (które mogą być zażądane na początku okresu próbnego). Jeżeli w naszym przekonaniu twój zakup stanowi transakcję wysokiego ryzyka, będziemy wymagać od ciebie wydanego przez rząd dowodu tożsamości z fotografią jak również kopię najnowszego wydruku z banku dla potwierdzenia karty debetowej lub kredytowej której użyłeś do zakupu naszego produktu. W każdym czasie rezerwujemy sobie prawo do zmiany produktów i ich cen.

Dokładność Informacji

Od czasu do czasu na Stronie mogą wystąpić błędy typograficzne/literowe, niedokładności lub pominięcia, mające związek z promocjami i ofertami. Rezerwujemy sobie prawo do poprawek jakikolwiek błędów, niedokładności lub pominięć oraz do zmiany i aktualizacji informacji, a także do anulowania zamówień, jeśli informacja ze Strony albo związanymi z nią Usługami jest niedokładna w każdym czasie i bez uprzedniego powiadomienia (również po złożeniu zamówienia). Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za aktualizowanie, poprawianie i wyjaśnianie informacji na Stronie włącznie z informacji o cenach, z wyjątkiem tego, czego wymaga prawo. Nie należy stosować żadnej określonej daty aktualizacji lub odświeżania stosowanej w Witrynie w celu wskazania, że wszystkie informacje w Witrynie lub w jakiejkolwiek powiązanej usłudze zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

Kopie zapasowe

Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści znajdujące się w Witrynie. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek treści. Twoim wyłącznym obowiązkiem jest utrzymanie odpowiedniej kopii zapasowej materiałów. Niezależnie od powyższego, w niektórych przypadkach i w pewnych okolicznościach, absolutnie bez naszych zobowiązań, możemy być w stanie przywrócić niektóre lub wszystkie twoje dane, które zostały usunięte na określony dzień i godzinę, gdy utworzyliśmy kopię zapasową danych dla naszych własnych celów. Nie gwarantujemy, że potrzebne dane będą dostępne.

Reklamy

Podczas korzystania z Witryny możesz wchodzić w korespondencję lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców lub sponsorów pokazujących swoje towary lub usługi za pośrednictwem Witryny. Wszelkie takie działania oraz wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi działaniami są dokonywane wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednymi osobami trzecimi. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za zobowiązania ani odpowiedzialności za korespondencję, zakup lub promocję pomiędzy użytkownikiem a jakąkolwiek osobami trzecimi.

Linki do innych stron internetowych

Chociaż ta Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, nie oznacza to, bezpośrednio ani pośrednio, żadnej zgody, powiązania, sponsorowania, poparcia lub powiązania z jakąkolwiek linkowaną stroną internetową, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Niektóre linki w Witrynie mogą być „linkami partnerskimi”. Oznacza to, że jeśli klikniesz link i kupisz przedmiot, Mark700 Corp. otrzyma prowizję partnerską. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie ani ocenę i nie gwarantujemy ofert żadnych firm lub osób ani zawartości ich stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści stron trzecich. Powinieneś dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z danej witryny, do której uzyskujesz dostęp za pośrednictwem linku z Witryny. Twoje linki do innych stron zewnętrznych są na własne ryzyko.

Zabronione Zastosowania

Oprócz warunków określonych w Umowie zabronione jest korzystanie z Witryny lub jej Treści: (a) do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania jakichkolwiek nielegalnych działań lub uczestniczenia w nich; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) do naruszania naszego prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) do nękania, wykorzystywania, obrażania, szkodzenia, zniesławiania, oszczerstw, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) w celu przedstawienia fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub rozprowadzania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który mógłby wpływać na funkcjonalność lub działanie Usługi lub być wykorzystany w dowolnej powiązanej stronie internetowej, do innych stron internetowych lub w Intrenecie; (h) w celu gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, pharmowania, pretekstu, pająkowania, przeszukiwania lub zdrapywania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu ingerowania albo obchodzenia zabezpieczeń funkcji Serwisu lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub powiązanych stron internetowych z powodu naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

Prawa własności intelektualnej

Niniejsza Umowa nie przenosi na użytkownika żadnej własności intelektualnej stanowiącej własność Mark700 Corp. lub stron trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (jak pomiędzy stronami) wyłącznie własnością Mark700 Corp. Wszystkie znaki usług, grafika i logo używane w związku z naszą Witryną lub Usługami są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Mark700 Corp. lub licencjodawców Mark700 Corp. Inne znaki handlowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku z naszą Witryną lub Usługami mogą być znakami towarowymi innych podmiotów zewnętrznych. Korzystanie z naszej witryny i usług nie daje żadnych praw ani licencji na reprodukcję lub inne wykorzystanie znaków towarowych Mark700 Corp. lub stron trzecich.

Wyłączenie gwarancji

Zgadzasz się, że korzystasz z naszej witryny lub usług wyłącznie na własne ryzyko. Zgadzasz się, że taka usługa jest świadczona na zasadzie „jak jest” i „jak dostępne”. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i braku jego naruszenia. Nie dajemy żadnej gwarancji, że Usługi spełnią Twoje wymagania lub że Usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów; ani nie dajemy żadnej gwarancji co do wyników, które można uzyskać z korzystania z Usługi, ani do dokładności lub wiarygodności jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługi lub że wady Usługi zostaną usunięte. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że dostęp do wszelkich materiałów i / lub danych pobranych lub w inny sposób uzyskanych w wyniku korzystania z Usługi wybierasz według własnego uznania i na własne ryzyko oraz że będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych wynikające z pobierania takich materiałów i / lub danych. Nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do towarów lub usług zakupionych lub uzyskanych za pośrednictwem Usługi lub jakichkolwiek transakcji zawartych za pośrednictwem Usługi. Żadne porady ani informacje, zarówno ustne, jak i pisemne, uzyskane od nas lub za pośrednictwem Usługi nie stanowią żadnej gwarancji, która nie została wyraźnie udzielona w niniejszym dokumencie.

Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Mark700 Corp., jej podmioty stowarzyszone, kierownicy, dyrektorzy, pracownicy, agenci, dostawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec żadnej osoby za (a): wszelkie pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne, ubezpieczeniowe lub szkody wynikowe (w tym między innymi straty za utracone zyski, przychody, sprzedaż, przychylność, wykorzystanie treści, wpływ na działalność, przerwy w działalności, utratę oczekiwanych oszczędności, utratę możliwości biznesowych), jakkolwiek byłyby spowodowane, zgodnie z dowolną teorią odpowiedzialności , w tym między innymi kontraktu, czynu niedozwolonego, gwarancji, naruszenia ustawowego obowiązku, zaniedbania lub w inny sposób, nawet jeśli Mark700 Corp. została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód lub mogła przewidzieć takie szkody. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, łączna odpowiedzialność Mark700 Corp. i jej podmiotów stowarzyszonych, członków kadry kierowniczej, pracowników, agentów, dostawców i licencjodawców, związanych z usługami, będzie ograniczona do kwoty większej niż jeden dolar lub kwoty faktycznie zapłaconej gotówką przez Użytkownika do Mark700 Corp. za okres poprzedzający jeden miesiąc przed pierwszym zdarzeniem lub zdarzeniem powodującym taką odpowiedzialność. Ograniczenia i wyłączenia mają również zastosowanie, jeśli ten środek zaradczy nie w pełni zrekompensuje użytkownikowi jakiekolwiek straty lub nie spełni swojego podstawowego celu.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zwolnić od i zabezpieczyć Mark700 Corp. i jej podmioty stowarzyszone, dyrektorów, kierowników, pracowników i agentów przed wszelkimi zobowiązaniami, stratami, szkodami lub kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawniczymi, poniesionymi w związku z lub wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów stron, roszczeń, działań, sporów lub żądań wysuniętych przeciwko którymkolwiek z nich w wynikających lub w związku z Twoimi treściami, korzystaniem z Witryny lub Usług albo umyślnym niewłaściwym postępowaniem z Twojej strony.

Klauzula Rozdzielności

Wszelkie prawa i ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie mogą być wykonywane, będą miały zastosowanie i będą wiążące tylko w takim zakresie, w jakim nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów i mają być ograniczone w niezbędnym zakresie, aby nie spowodowały, że niniejsza Umowa będzie niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna. Jeżeli którekolwiek postanowienie lub część któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną przez sąd właściwej jurysdykcji, strony zamierzają, aby pozostałe postanowienia lub ich części stanowiły ich zgodę w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy, a wszystkie pozostałe postanowienia lub ich części zachowały pełną moc i skuteczność.

Rozwiązywanie sporów


Tworzenie, interpretacja i wykonywanie niniejszej Umowy oraz wszelkie wynikające z niej spory podlegają prawu materialnemu i proceduralnemu Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych, bez względu na zasady dotyczące konfliktów lub wyboru prawa oraz, w odpowiednim zakresie, prawa Stanów Zjednoczonych. Wyłączną jurysdykcją i miejscem działań związanych z przedmiotem niniejszej umowy są sądy stanowe i federalne z siedzibą w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych, a użytkownik niniejszym poddaje się osobistej jurysdykcji takich sądów. Niniejszym zrzekasz się prawa do procesu prowadzonego przez ławę przysięgłych w każdym postępowaniu wynikającym z niniejszej Umowy lub z nią związanym. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy.

Przydzielanie

Nie możesz cedować, odsprzedawać, udzielać sublicencji ani w inny sposób przenosić ani przekazywać żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, która to zgoda będzie według naszego wyłącznego uznania i bez zobowiązań; każde takie przydzielenie lub przeniesienie jest nieważne. Jesteśmy uprawnieni do przeniesienia dowolnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, na dowolne osoby trzecie w ramach sprzedaży całości lub zasadniczo wszystkich aktywów lub akcji albo w ramach połączenia.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej zasad dotyczących Witryny lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy w Witrynie. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie ze Strony po takich zmianach będzie równoznaczne z twoim wyrażeniem zgody na takie zmiany.

Akceptacja tych warunków

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się z niniejszą Umową i wyraża zgodę na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, zgadzasz się na związanie niniejszą Umową. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie masz uprawnień do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do niej dostępu.

Kontakt

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Umowy lub zechcesz się z nami skontaktować w jakiejkolwiek sprawie z nią związanej, możesz to zrobić za pomocą formularza kontaktowego lub wysłać wiadomość e-mail na adres pomoc@startangielski.pl.
Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 9 września 2019 r

Przyjęte zasady użytkowania

Zasady dopuszczalnego użytkowania („Zasady dopuszczalnego użytkowania”, „AUP”, „Zasada”, „Umowa”) są umową między Mark700 Corp. („Mark700 Corp.”, „nami”, „my” lub „nasze”) a Tobą („Użytkownikiem”, „ty”, lub „twoje”). Niniejsza Zasada określa ogólne wytyczne oraz dopuszczalne i zabronione korzystanie ze strony https://www.startangielski.pl oraz dowolnego z jej produktów lub usług (łącznie „Witryna” lub „Usługi”).

Zabronione działania i zastosowania

Nie możesz używać Usług do publikowania treści lub angażowania się w działania niezgodne z obowiązującym prawem, szkodliwe dla innych lub narażające nas na odpowiedzialność, w tym między innymi w związku z którymkolwiek z poniższych, z których każde jest zabronione na mocy niniejszej Umowy:

– Dystrybucja złośliwego oprogramowania lub innego złośliwego kodu.
– Ujawnianie poufnych danych osobowych innych osób.
– Zbieranie lub próba gromadzenia danych osobowych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody.
– Prowadzenie, rozpowszechnianie lub linkowanie do pornografii dziecięcej lub treści szkodliwych dla nieletnich.
– Promowanie lub ułatwianie hazardu, przemocy, działań terrorystycznych lub sprzedaży broni lub amunicji.
– Angażowanie się w nielegalną dystrybucję substancji kontrolowanych, przemyt narkotyków lub leków na receptę.
– Zarządzanie agregatorami płatności lub pośrednikami, takimi jak przetwarzanie płatności w imieniu innych firm lub organizacji charytatywnych.
– Ułatwienie piramid finansowych lub innych modeli mających na celu uzyskanie płatności od podmiotów publicznych.
– Grożenie szkodą dla osób lub mienia albo inne napastliwe zachowanie.
– Zakup dowolnych oferowanych Usług w czyimś imieniu.
– Wprowadzanie w błąd lub nieuczciwe przedstawianie produktów lub usług.
– Naruszenie własności intelektualnej lub praw własności innych osób.
– Ułatwianie, wspomaganie lub zachęcanie do powyższych działań za pośrednictwem naszych Usług.

Nadużycie systemu

Każdy użytkownik naruszający bezpieczeństwo naszych Usług podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej, a także natychmiastowemu zamknięciu konta. Przykłady obejmują między innymi:
– Wykorzystywanie lub dystrybucja narzędzi zaprojektowanych w celu naruszenia bezpieczeństwa Usług.
– Celowe lub nieumyślne przesyłanie plików zawierających wirusa komputerowego lub uszkodzone dane.
– Dostęp do innej sieci bez pozwolenia, w tym w celu sondowania lub skanowania w poszukiwaniu luk lub naruszenia zabezpieczeń lub środków uwierzytelniania.
– Nieautoryzowane skanowanie lub monitorowanie danych w dowolnej sieci lub systemie bez odpowiedniej autoryzacji właściciela systemu lub sieci.

Zasoby serwisowe

Nie możesz zużywać nadmiernych ilości Usług ani korzystać z Usług w jakikolwiek sposób, który powoduje problemy z wydajnością lub zakłóca usługi innym Użytkownikom. Zabronione działania, które przyczyniają się do nadmiernego użytkowania, obejmują między innymi:
– Umyślne próby przeciążenia Usług i transmisje ataków (tj. Ataki typu „odmowa usługi”).
– Angażowanie się we wszelkie inne działania, które obniżają użyteczność i wydajność naszych Usług.

Brak polityki antyspamowej

Nie możesz używać naszych Usług do wysyłania spamu lub masowych niechcianych wiadomości. Stosujemy politykę zerowej tolerancji dla korzystania z naszych Usług w jakikolwiek sposób związany z przesyłaniem, dystrybucją lub dostawą masowej wiadomości e-mail, w tym niezamówionej masowej lub niezamówionej handlowej wiadomości e-mail, lub wysyłania, pomocy lub zlecania transmisji komercyjnego e-maila niezgodnego z amerykańską ustawą CAN-SPAM Act z 2003 r. („SPAM”).

Twoje produkty lub usługi reklamowane za pośrednictwem SPAMu (tj. Spamvertised) nie mogą być używane w połączeniu z naszymi Usługami. Ta zasada obejmuje między innymi SPAM wysyłany faksem, telefonem, pocztą, e-mailem, komunikatorami lub grupami dyskusyjnymi.
Wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem naszych Usług na zakupione listy e-mail („listy bezpieczne”) będzie traktowane jako spam.

Zniesławienie i treści budzące zastrzeżenia

Cenimy wolność wypowiedzi i zachęcamy użytkowników do szacunku dla publikowanych przez nich treści. Nie jesteśmy wydawcą treści Użytkownika i nie zajmujemy się śledzeniem prawdziwości indywidualnych roszczeń dotyczących zniesławienia ani ustalaniem, czy niektóre materiały, wydają się nieodpowiednie, powinny zostać ocenzurowane.

Treści chronione prawem autorskim

Materiał chroniony prawem autorskim nie może być publikowany za pośrednictwem naszych Usług bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich lub osoby wyraźnie upoważnionej do udzielenia takiej zgody przez właściciela. Po otrzymaniu roszczenia o naruszenie praw autorskich lub powiadomienia o takim naruszeniu niezwłocznie przeprowadzimy pełne dochodzenie, a po potwierdzeniu powiadomimy osobę lub osoby odpowiedzialne za ich opublikowanie i według naszego własnego uznania, usuniemy materiały naruszające prawo z Usługi. Możemy zakończyć Usługę dla Użytkowników, u których powtarza się naruszenie praw autorskich. W razie potrzeby można przeprowadzić dalsze procedury. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika usług za usunięcie takiego materiału.

Jeśli uważasz, że osoba lub osoby korzystające z naszych Usług naruszają Twoje prawa autorskie, wyślij zgłoszenie o naruszeniu praw autorskich na dane kontaktowe wymienione na końcu niniejszej Zasad. Twoje powiadomienie musi zawierać następujące informacje:

– Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub jeśli jedno powiadomienie obejmuje wiele słów chronionych prawem autorskim w jednej witrynie, reprezentatywna lista takich dzieł w tej witrynie.
– Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje, które są wystarczające, aby umożliwić nam zlokalizowanie materiału.
– Informacje wystarczające do umożliwienia nam skontaktowania się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail, jeśli są dostępne.
– Oświadczenie, że w dobrej wierze ufasz, że wykorzystanie materiałów w sposób będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, przedstawiciela właściciela praw autorskich lub prawo.
– Oświadczenie, że informacje w powiadomieniu są dokładne i że pod karą krzywoprzysięstwa jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.
– Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Bezpieczeństwo

Ponosisz pełną odpowiedzialność za podejmowanie środków bezpieczeństwa związane ze swoim kontem. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę i aktualizację dowolnego konta, logowania dostarczonego przez nasze Usługi. Musisz chronić poufność danych logowania i okresowo zmieniać hasło.

Egzekwowanie

Zastrzegamy sobie prawo do wyłącznej arbitracji przy określaniu wagi każdego naruszenia i do natychmiastowego podjęcia działań naprawczych, w tym między innymi:
– Zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usługi z powiadomieniem lub bez powiadomienia w przypadku naruszenia niniejszej Umowy. Wszelkie naruszenia mogą również skutkować natychmiastowym zawieszeniem lub zamknięciem konta.
– Wyłączanie lub usuwanie jakichkolwiek treści zabronionych niniejszą Umową, celem zapobiegania szkodom dla innych lub dla nas samych, albo dla naszych Usług, zgodnie z naszym uznaniem.
– Zgłaszanie naruszeń organom ścigania według własnego uznania.
– Brak odpowiedzi na wiadomość e-mail od naszego zespołu ds. Nadużyć w ciągu 2 dni lub w inny sposób określony w komunikacie skierowanym do Ciebie może spowodować zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług.
Zawieszone i usunięte konta użytkowników z powodu naruszeń nie zostaną ponownie aktywowane.

Żadne z postanowień niniejszej Zasad nie może być interpretowane jako ograniczenie naszych działań lub środków zaradczych w jakikolwiek sposób w odniesieniu do jakichkolwiek zabronionych działań. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich dodatkowych działań, które uznamy za właściwe w odniesieniu do takich działań, w tym między innymi podjęcia działań mających na celu odzyskanie kosztów i wydatków związanych z identyfikacją winowajców i usunięciem ich z naszych Usług oraz obciążenie opłat za anulowanie konta celem pokrycia naszych kosztów. Ponadto zastrzegamy sobie wszelkie dostępne nam prawa i środki zaradcze w odniesieniu do takich działań prawnych lub na zasadzie słuszności.

Zgłaszanie naruszeń

Jeśli odkryłeś i chcesz zgłosić naruszenie niniejszej Umowy, skontaktuj się z nami natychmiast. Zbadamy sytuację i zapewnimy ci pełną pomoc.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Zasad lub jej warunków dotyczących Witryny albo Usług w dowolnym momencie, wchodzące w życie po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy w Witrynie. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na stronie głównej naszej witryny. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po takich zmianach będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie zmiany.

Akceptacja Umowy

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się z niniejszą Polisą i wyraża zgodę na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny i jej Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Umowy. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Zasad, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do niej dostępu.

Kontakt

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Zasad lub chcesz się z nami skontaktować w sprawie związanej z nią, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres pomoc@startangielski.pl

Dokument ten został ostatnio zaktualizowany 19 września 2019 r

Zasada Cookie

Niniejsza Umowa plików cookie („Zasada”) opisuje, czym są pliki cookie i w jaki sposób Mark700 Corp. („Mark700 Corp.”, „my”, „nas” lub „nasz”) używa ich na stronie startangielski.pl i w dowolnych jej produktach lub usługach (łącznie „Witryna” lub „Usługi”).
Należy zapoznać się z niniejszymi zasadami, aby zrozumieć, jakiego rodzaju plików cookie używamy, informacji, które zbieramy za pomocą plików cookie oraz w jaki sposób te informacje są wykorzystywane. Opisuje również dostępne opcje dotyczące akceptacji lub odrzucenia stosowania plików cookie.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane w plikach tekstowych, które są zapisywane na komputerze lub innych urządzeniach podczas ładowania stron internetowych do przeglądarki. Są one powszechnie używane do zapamiętywania ciebie i twoich preferencji, zarówno podczas pojedynczej wizyty (poprzez „cookie sesyjne”) lub wielokrotne odwiedziny (przy użyciu „trwałego cookie”).

Sesyjne pliki cookie to tymczasowe pliki cookie, które są używane podczas wizyty na stronie internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki internetowej.
Trwałe pliki cookie służą do zapamiętywania preferencji użytkownika w naszej Witrynie i pozostają na komputerze lub urządzeniu mobilnym nawet po zamknięciu przeglądarki lub ponownym uruchomieniu komputera. Zapewniają spójne i wydajne działanie podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z naszych usług.
Pliki cookie mogą być ustawiane przez Witrynę („własne pliki cookie”) lub przez osoby trzecie, takie jak te, które udostępniają treści lub świadczą usługi reklamowe lub analityczne na stronie internetowej („zewnętrzne pliki cookie”). One mogą Cię rozpoznać, gdy odwiedzasz Stronę, a także gdy odwiedzasz niektóre inne strony internetowe.

Jakiego rodzaju plików cookie używamy?

Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie pozwalają nam zaoferować najlepszą możliwą jakość podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny i poruszania się po niej oraz korzystania z jej funkcji. Na przykład te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać, że utworzyłeś konto i zalogowałeś się na to konto, aby uzyskać dostęp do treści.

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie pozwalają nam obsługiwać Witrynę i nasze Usługi zgodnie z dokonanymi przez ciebie wyborami. Na przykład rozpoznamy Twoją nazwę użytkownika i zapamiętamy, w jaki sposób dostosowałeś Witrynę i Usługi podczas przyszłych wizyt.

Jakie są twoje opcje plików cookie?

Jeśli nie podoba Ci się pomysł plików cookie lub niektórych rodzajów plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby usunąć ustawione pliki cookie i nie akceptować nowych plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak to zrobić lub dowiedzieć się więcej o plikach cookie, odwiedź https://www.internetcookies.org.

Pamiętaj jednak, że jeśli usuniesz pliki cookie lub ich nie zaakceptujesz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej Witryny i Usług.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad dotyczących Witryny lub Usług w dowolnym momencie, skuteczne po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszych Zasad w Witrynie. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na stronie głównej naszej Witryny. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po takich zmianach będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie zmiany.

Akceptacja Zasad

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się z niniejszą Zasadą i wyraża zgodę na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Zasad. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie warunków i zasad, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do niej dostępu.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszych Zasad lub chcesz się z nami skontaktować w sprawie wszelkich kwestii związanych z korzystaniem z plików cookie, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres pomoc@startangielski.pl

Dokument ten został ostatnio zaktualizowany 19 września 2019 r

Wyłączenie Odpowiedzialności

Niniejsze zrzeczenie („Umowa”, „Zastrzeżenie”), jest umową między Mark700 Corp. („Mark700 Corp.”, „nami”, „moja” lub „nasza”) a Tobą („Użytkownikiem”, „Tobą” lub „Twoją” „). Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności określa ogólne wytyczne, warunki korzystania ze strony internetowej https://www.startangielski.pl oraz wszelkich jej produktów lub usług (znany jako „Witryna” lub „Usługi”).

Reprezentacja

Wszelkie poglądy lub opinie reprezentowane w tej Witrynie należą wyłącznie do twórców Treści i nie reprezentują poglądów osób, instytucji lub organizacji, z którymi Mark700 Corp. lub twórcy mogą lecz nie muszą być kojarzeni w celach zawodowych lub osobistych, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Wszelkie poglądy lub opinie nie mają na celu znieważenia żadnej religii, grupy etnicznej, klubu, organizacji, firmy lub osoby.

Treść i posty

Nie możesz modyfikować, drukować ani kopiować żadnej części Witryny. Włączanie jakiejkolwiek części tej Witryny do innych prac, czy to w formie drukowanej, elektronicznej, czy w innej formie lub umieszczanie jakiejkolwiek części Witryny na innej stronie internetowej poprzez osadzanie, kadrowanie lub w inny sposób bez wyraźnej zgody Mark700 Corp. jest zabronione.

Odszkodowanie

Ta strona internetowa akceptuje formy reklamy. Powierzchnia reklamowa będzie zawsze identyfikowana jako taka. Niektóre linki w Witrynie mogą być „linkami partnerskimi”. Oznacza to, że jeśli klikniesz link i kupisz przedmiot, Mark700 Corp. otrzyma prowizję partnerską.

Odszkodowania i gwarancje

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w Witrynie były prawidłowe, Mark700 Corp. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia, ani za wyniki uzyskane z wykorzystania tych informacji. Wszystkie informacje w Witrynie są dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują”, bez gwarancji kompletności, dokładności, terminowości lub wyników uzyskanych w wyniku korzystania z tych informacji i bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. W żadnym wypadku Mark700 Corp. ani jej partnerzy, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności wobec ciebie ani nikogo innego za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o informacje na stronie internetowej lub za jakiekolwiek następcze, specjalne lub podobne szkody, nawet jeśli byłbyś poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Informacje w Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają na celu udzielania porad prawnych, finansowych, medycznych ani żadnego innego rodzaju profesjonalnych porad. W razie potrzeby skorzystaj z profesjonalnej pomocy. Ponadto informacje zawarte w Witrynie i na wszystkich stronach z nią powiązanych mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez ostrzeżenia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszego Zastrzeżenia dotyczącego Witryny lub Usług w dowolnym momencie, skuteczne po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszego Zastrzeżenia na Stronie. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na stronie głównej naszej witryny. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po takich zmianach będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie zmiany.

Akceptacja Zastrzeżenia

Przyjmujesz do wiadomości, że przeczytałeś to Oświadczenie i zgadzasz się na wszystkie jego warunki. Uzyskując dostęp do Witryny, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszym Zastrzeżeniem. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie warunków niniejszego Zastrzeżenia, nie jesteś upoważniony do korzystania lub dostępu do Witryny.

Kontakt

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej o niniejszym Zastrzeżeniu lub chcesz się z nami skontaktować w sprawie z tym związanej, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres pomoc@startangielski.pl

Dokument ten został ostatnio zaktualizowany 19 września 2019 r

Ochrona prywatności

Niniejsza zasada ochrony prywatności („Zasada”) opisuje, w jaki sposób Mark700 Corp. („Mark700 Corp.”, „moja”, „nasza” lub „nasz”) gromadzi, chroni i wykorzystuje dane osobowe („Dane osobowe”), które użytkownik („Użytkownik”,„ Ty ”lub„ Twój ”) może udostępniać na stronie https://www.startangielski.pl oraz na dowolnych jej produktach lub usługach (łącznie„ Witryną ”lub„ Usługami ”). Opisuje również dostępne opcje dotyczące korzystania z danych osobowych użytkownika oraz sposoby uzyskiwania dostępu do tych informacji i ich aktualizacji. Niniejsza Zasada nie ma zastosowania do postępowania firm, których nie jesteśmy właścicielami i ich nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani nie zarządzamy.

Automatyczne zbieranie informacji

Gdy odwiedzasz Witrynę, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę. Dane te mogą obejmować takie informacje, jak adres IP urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub strona internetowa odwiedzana przed wejściem na naszą stronę internetową, strony naszej witryny, które odwiedzasz, czas spędzony na te strony, informacje, których szukasz w naszej Witrynie, godziny i daty dostępu oraz inne statystyki.

Zbieranie danych osobowych

Możesz odwiedzić Witrynę, nie ujawniając nam, kim jesteś ani nie ujawniając żadnych informacji, za pomocą których ktoś mógłby zidentyfikować Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak chcesz korzystać z niektórych funkcji Witryny, zostaniesz poproszony o podanie niektórych Danych osobowych (na przykład imienia i nazwiska oraz adresu e-mail). Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz podczas tworzenia konta, zakupu lub wypełniania jakichkolwiek formularzy online w Witrynie. W razie potrzeby informacje te mogą obejmować adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres, dane karty kredytowej, dane bankowe lub inne dane osobowe. Możesz nie podawać nam swoich danych osobowych, ale wtedy nie jesteś w stanie skorzystać z niektórych funkcji strony internetowej. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, mogą się z nami skontaktować.

Zarządzanie danymi osobowymi

Możesz uzyskać dostęp, dodawać, aktualizować i usuwać niektóre Dane osobowe na Swój temat. Informacje, które możesz przeglądać, aktualizować i usuwać, mogą ulec zmianie wraz ze zmianą Witryny lub Usług. Gdy jednak zaktualizujesz informacje, możemy zachować oryginalną kopię informacji w naszej dokumentacji. Niektóre informacje mogą pozostać w naszych prywatnych rejestrach po usunięciu takich informacji z konta. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane pochodzące lub zawierające Twoje Dane osobowe po ich aktualizacji lub usunięciu, ale nie w sposób, który umożliwiłby nam osobistą twoją identyfikację. Po upływie okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Wykorzystywanie i przetwarzanie zebranych informacji

Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane do personalizacji Twojego doświadczenia; ulepszania naszej strony internetowej; poprawiania obsługę klienta i odpowiadania na zapytania oraz e-maile naszych klientów; przetwarzania transakcje; wysyłania biuletynów; wysyłania powiadomienia e-mailem, takie jak przypomnienie hasła, aktualizacje itp.; uruchomienia i obsługi naszej Witryny i Usług. Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do identyfikowania potencjalnych przypadków nadużyć i ustalenia informacji statystycznych dotyczących korzystania z Witryny. Takie informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Możemy przetwarzać związane z Tobą dane osobowe, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków: (i) wyraziłeś zgodę na co najmniej jeden konkretny cel. Pamiętaj, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy przetwarzać informacje, dopóki nie sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu (poprzez rezygnację), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych; (ii) Dostarczenie informacji jest konieczne do wykonania umowy z Tobą i / lub do wszelkich zobowiązań przed umową; (iii) Przetwarzanie jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegasz; (iv) Przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej; (v) Przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W każdym razie z przyjemnością wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności to, czy podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Przesyłanie i przechowywanie informacji

W zależności od lokalizacji przesyłanie danych może obejmować przesyłanie i przechowywanie informacji w kraju innym niż Twój. Masz prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez co najmniej dwa kraje, takie jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas w celu ochrony twoich informacji. Jeśli nastąpi takie przeniesienie, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie części tego dokumentu lub pytając nas, korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktowej.

Prawa użytkowników

Możesz skorzystać z niektórych praw dotyczących przetwarzanych przez nas informacji. W szczególności masz prawo wykonać następujące czynności: (i) masz prawo wycofać zgodę, jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie twoich informacji; (ii) masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich informacji, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż Twoja zgoda; (iii) masz prawo dowiedzieć się, czy informacje są przetwarzane przez nas, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię informacji poddawanych przetwarzaniu; (iv) masz prawo zweryfikować dokładność swoich informacji i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie; (v) masz prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich informacji i w takim przypadku nie będziemy przetwarzać twoich informacji w żadnym innym celu niż ich przechowywanie; (vi) masz prawo, w pewnych okolicznościach, do usunięcia od nas danych osobowych; (vii) masz prawo do otrzymywania informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. To postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie – na umowie, której jesteś częścią, lub na zobowiązaniach przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej nam lub w celu realizacji uzasadnionych interesów, którymi możemy się zajmować, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając uzasadnienie związane z twoją szczególną sytuacją w celu uzasadnienia sprzeciwu. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli Twoje Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w dowolnym momencie bez podania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy Dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z praw użytkownika można kierować do właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w tym dokumencie. Prośby te można wykonać bezpłatnie i zostaną one rozpatrzone przez Właściciela w trybie natychmiastowym.

Prawa do prywatności w Kalifornii

Oprócz praw przytaczanych w niniejszej Umowie prywatności, mieszkańcy Kalifornii, którzy dostarczają dane osobowe (zgodnie z definicją zawartą w statucie) w celu uzyskania produktów lub usług do użytku osobistego, rodzinnego lub domowego, są uprawnieni do żądania i uzyskania od nas, raz w roku kalendarzowym, informacji o danych osobowych, które udostępniamy innym firmom w celach marketingowych, jeśli takie istnieją. W stosownych przypadkach informacje te obejmowałyby kategorie danych osobowych oraz nazwy i adresy firm, którym udostępniliśmy takie dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym (np. wnioski złożone w bieżącym roku otrzymają informacje o poprzednim roku). Aby uzyskać te informacje, skontaktuj się z nami.

Rozliczenia i płatności

Korzystamy z zewnętrznych procesorów płatniczych, pomagającym nam w bezpiecznym przetwarzaniu informacji o płatności. Wykorzystanie danych osobowych przez osoby trzecie przetwarzające dane podlega ich zasadą prywatności, która mogą, ale nie muszą, obejmować ochronę prywatności tak ochronnej, tak jak ta. Zalecamy zapoznanie się z ich Umową prywatności.

Prywatność dzieci

Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli masz poniżej 13 lat, nie przesyłaj żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej Strony internetowej lub Usługi. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z internetu przez ich dzieci i do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Umowy instruując dzieci, aby nigdy nie podawały danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi bez ich zgody. Jeśli masz powody, aby sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało nam dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usługi, skontaktuj się z nami. Musisz również mieć co najmniej 16 lat, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w kraju, w którym jesteś (w niektórych krajach możemy zezwolić na to rodzicom lub opiekunom w Twoim imieniu).

Biuletyny

Oferujemy biuletyny elektroniczne, które możesz dobrowolnie subskrybować w dowolnym momencie. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub e-maili marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w tych e-mailach albo kontaktując się z nami. Nadal jednak będziesz otrzymywać niezbędne e-maile transakcyjne.

Pliki Cookie

Witryna wykorzystuje pliki „cookie”, aby spersonalizować korzystanie z Internetu. Plik cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany na dysku twardym twojego komputera przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na komputer. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która Ci je wydała. Możemy wykorzystywać pliki cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji do celów statystycznych w celu obsługi naszej Witryny i Usług. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucić pliki cookie, jeśli wolisz. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji Witryny i Usług. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i jak nimi zarządzać, odwiedź https://www.internetcookies.org

Oprócz korzystania z plików cookie i powiązanych technologii, jak opisano powyżej, możemy również zezwolić niektórym firmom zewnętrznym na pomoc w dostosowywaniu reklam, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkowników oraz w gromadzeniu i wykorzystywaniu innych danych na temat działań użytkowników w Witrynie. Firmy te mogą wyświetlać reklamy, które mogą również umieszczać pliki cookie i w inny sposób śledzić zachowania użytkowników.

Kontakt

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej o niniejszym Zastrzeżeniu lub chcesz się z nami skontaktować w sprawie z tym związanej, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres pomoc@startangielski.pl

Dokument ten został ostatnio zaktualizowany 19 września 2019 r

Sygnały Nie Śledzone

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Nie śledź, która sygnalizuje odwiedzanym witrynom, że nie chcesz, aby śledzono Twoją aktywność online. Śledzenie nie jest tym samym, co wykorzystywanie lub zbieranie informacji w związku ze stroną internetową. Do tych celów śledzenie odnosi się do zbierania danych osobowych od konsumentów, którzy korzystają lub odwiedzają stronę internetową lub usługę online, gdy przemieszczają się po różnych witrynach w miarę upływu czasu. Nasza strona internetowa nie śledzi odwiedzających w czasie i na stronach internetowych osób trzecich. Jednak niektóre witryny stron trzecich mogą śledzić Twoje działania związane z przeglądaniem, gdy podają Ci treści, co pozwala im dostosować to, co ci przedstawiają.

Reklamy

Możemy wyświetlać reklamy online oraz udostępniać zbiorcze i nieidentyfikujące informacje o naszych klientach, które zbieramy w procesie rejestracji lub poprzez ankiety i promocje online z niektórymi reklamodawcami. Nie udostępniamy reklamodawcom danych osobowych klientów. W niektórych przypadkach możemy wykorzystać te zagregowane i nieidentyfikujące informacje w celu dostarczenia dostosowanych reklam docelowym odbiorcom.

Partnerzy

Możemy ujawnić informacje o Tobie naszym podmiotom stowarzyszonym w celu zaoferowania Ci powiązanych lub dodatkowych produktów i usług. Wszelkie informacje dotyczące Ciebie, które udostępniamy naszym podmiotom stowarzyszonym, będą przetwarzane przez te podmioty stowarzyszone zgodnie z warunkami niniejszej Umowy prywatności.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności w takich witrynach internetowych lub firmach. Zachęcamy do zapoznania się z faktem, że gdy opuszczasz naszą Witrynę należy przeczytać oświadczenia o ochronie prywatności każdej witryny, która może gromadzić Dane osobowe Użytkownika.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje przez ciebie podawane na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronione przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Stosujemy odpowiednie środki zabezpieczające administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Danych osobowych które mają pod kontrolą i nadzorem. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. Dlatego, chociaż staramy się chronić Twoje Dane osobowe, potwierdzasz, że (i) jesteś świadomy ograniczeń bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (ii) bezpieczeństwo, integralność i prywatność wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a naszą Witryną nie może być zagwarantowana; oraz (iii) pomimo wszelkich starań wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub manipulowane podczas transmitowania przez osoby trzecie.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo Strony internetowej zostało naruszone lub dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków na bezpieczeństwo lub oszustw, zastrzegamy sobie prawo do podejmowania racjonalnych odpowiednich środków, w tym między innymi dochodzenie i sprawozdawczości, a także powiadamianie organów ścigania i współpracę z nimi. W przypadku włamania się do danych dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić osoby, których to dotyczy, jeśli uznamy, że istnieje uzasadnione ryzyko szkody dla użytkownika w wyniku naruszenia lub jeśli zawiadomienie jest wymagane przez prawo. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na stronie internetowej.

Informacje prawne

Ujawnimy wszelkie informacje, które zbieramy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, takie jak postępowanie sądowe lub podobny proces prawny, i jeśli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustw lub w odpowiedzi na żądania rządu. W przypadku biznesowej transakcji z firmą, takiego jak połączenie lub przejęcie przez inną firmę, albo sprzedaż całości lub części jej aktywów, konto użytkownika i Dane osobowe prawdopodobnie znajdą się wśród przeniesionych aktywów.

Zmiany i poprawki

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Umowę prywatności według własnego uznania i powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w sposobie, w jaki traktujemy Dane osobowe. Po wprowadzeniu zmian zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Możemy również powiadomić Cię w inny sposób według naszego uznania, na przykład poprzez podane przez Ciebie dane kontaktowe. Każda zaktualizowana wersja niniejszej Umowy prywatności wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu zmienionej Umowy prywatności, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny lub Usług po dacie wejścia w życie zmienionej Umowy prywatności (lub innego określonego w tym czasie aktu) będzie stanowić zgodę na te zmiany. Jednak bez Twojej zgody nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych w sposób istotnie znacząco różniąco się, który został podany w momencie gromadzenia danych osobowych.

Akceptacja Umowy

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się z niniejszą Umowy i wyraża zgodę na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Umowy. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do niej dostępu.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Umowy lub chcesz się z nami skontaktować w sprawie wszelkich kwestii związanych z prawami osobistymi i Twoimi danymi osobowymi, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres pomoc@startangielski.pl.

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 19 września 2019 r

Polityka zwrotów

Zamawiający – Wyraża zgodę na wykonanie umowy w całości i dostarczenie treści cyfrowej w postaci zamawianego wzoru dokumentu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jest świadomy, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
Ponieważ nasza strona internetowa oferuje dobra niematerialne, nieodwołalne, nie zapewniamy zwrotów po zakupie produktu, co potwierdzasz przed zakupem jakiegokolwiek produktu w witrynie.
Możesz jednak zapisać się na bezpłatny okres próbny – 8 bezpłatnych lekcji – i podczas, którego możesz wypróbować usługę przed dokonaniem zakupu.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie jakiejkolwiek kwestii związanej z niniejszymi Zasadami zwrotu, możesz wysłać wiadomość e-mail na pomoc@startangielski.pl

Dokument ten został ostatnio zaktualizowany 19 września 2019 r

 

Startangielski.pl

Acceptable use policy

These acceptable use policy (“Acceptable Use Policy”, “AUP”, “Policy”) is an agreement between Mark700 Corp. (“Mark700 Corp.”, “us”, “we” or “our”) and you (“User”, “you” or “your”). This Policy sets forth the general guidelines and acceptable and prohibited uses of the startangielski.pl website and any of its products or services (collectively, “Website” or “Services”).

Prohibited activities and uses

You may not use the Services to publish content or engage in activity that is illegal under applicable law, that is harmful to others, or that would subject us to liability, including, without limitation, in connection with any of the following, each of which is prohibited under this Policy:

Distributing malware or other malicious code.

Disclosing sensitive personal information about others.

Collecting, or attempting to collect, personal information about third parties without their knowledge or consent.

Hosting, distributing or linking to child pornography or content that is harmful to minors.

Promoting or facilitating gambling, violence, terrorist activities or selling weapons or ammunition.

Engaging in the unlawful distribution of controlled substances, drug contraband or prescription medications.

Managing payment aggregators or facilitators such as processing payments on behalf of other businesses or charities.

Facilitating pyramid schemes or other models intended to seek payments from public actors.

Threatening harm to persons or property or otherwise harassing behavior.

Purchasing any of the offered Services on someone else’s behalf.

Misrepresenting or fraudulently representing products or services.

Infringing the intellectual property or other proprietary rights of others.

Facilitating, aiding, or encouraging any of the above activities through our Services.

System abuse

Any User in violation of our Services security is subject to criminal and civil liability, as well as immediate account termination. Examples include, but are not limited to the following:

Use or distribution of tools designed for compromising security of the Services.

Intentionally or negligently transmitting files containing a computer virus or corrupted data.

Accessing another network without permission, including to probe or scan for vulnerabilities or breach security or authentication measures.

Unauthorized scanning or monitoring of data on any network or system without proper authorization of the owner of the system or network.

Service resources

You may not consume excessive amounts of the Services or use the Services in any way which results in performance issues or which interrupts the services for other Users. Prohibited activities that contribute to excessive use, include without limitation:

Deliberate attempts to overload the Services and broadcast attacks (i.e. denial of service attacks).

Engaging in any other activities that degrade the usability and performance of our Services.

No spam policy

You may not use our Services to send spam or bulk unsolicited messages. We maintain a zero tolerance policy for use of our Services in any manner associated with the transmission, distribution or delivery of any bulk e-mail, including unsolicited bulk or unsolicited commercial e-mail, or the sending, assisting, or commissioning the transmission of commercial e-mail that does not comply with the U.S. CAN-SPAM Act of 2003 (“SPAM”).

Your products or services advertised via SPAM (i.e. Spamvertised) may not be used in conjunction with our Services. This provision includes, but is not limited to, SPAM sent via fax, phone, postal mail, email, instant messaging, or newsgroups.

Sending emails through our Services to purchased email lists (“safe lists”) will be treated as SPAM.

Defamation and objectionable content

We value the freedom of expression and encourages Users to be respectful with the content they post. We are not a publisher of User content and are not in a position to investigate the veracity of individual defamation claims or to determine whether certain material, which we may find objectionable, should be censored.

Copyrighted content

Copyrighted material must not be published via our Services without the explicit permission of the copyright owner or a person explicitly authorized to give such permission by the copyright owner. Upon receipt of a claim for copyright infringement, or a notice of such violation, we will immediately run full investigation and, upon confirmation, will notify the person or persons responsible for publishing it and, in our sole discretion, will remove the infringing material from the Services. We may terminate the Service of Users with repeated copyright infringements. Further procedures may be carried out if necessary. We will assume no liability to any User of the Services for the removal of any such material.

If you believe your copyright is being infringed by a person or persons using our Services, please send a report of the copyright infringement to the contact details listed at the end of this Policy. Your notice must include the following:

Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or if multiple copyrighted words at a single site are covered by a single notification, a representative list of such works at that site.

Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit us to locate the material.

Information reasonably sufficient to permit us to contact you, such as an address, telephone number, and, if available, an e-mail address.

A statement that you have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, the copyright owner’s agent, or the law.

A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury that you are authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

Security

You take full responsibility for maintaining reasonable security precautions for your account. You are responsible for protecting and updating any login account provided to you for our Services. You must protect the confidentiality of your login details, and you should change your password periodically.

Enforcement

We reserve our right to be the sole arbiter in determining the seriousness of each infringement and to immediately take corrective actions, including but not limited to:

Suspending or terminating your Service with or without notice upon any violation of this Policy. Any violations may also result in the immediate suspension or termination of your account.

Disabling or removing any content which is prohibited by this Policy, including to prevent harm to others or to us or our Services, as determined by us in our sole discretion.

Reporting violations to law enforcement as determined by us in our sole discretion.

A failure to respond to an email from our abuse team within 2 days, or as otherwise specified in the communication to you, may result in the suspension or termination of your Services.

Suspended and terminated User accounts due to violations will not be re-activated.

Nothing contained in this Policy shall be construed to limit our actions or remedies in any way with respect to any of the prohibited activities. We reserve the right to take any and all additional actions we may deem appropriate with respect to such activities, including without limitation taking action to recover the costs and expenses of identifying offenders and removing them from our Services, and levying cancellation charges to cover our costs. In addition, we reserve at all times all rights and remedies available to us with respect to such activities at law or in equity.

Reporting violations

If you have discovered and would like to report a violation of this Policy, please contact us immediately. We will investigate the situation and provide you with full assistance.

Changes and amendments

We reserve the right to modify this Policy or its terms relating to the Website or Services at any time, effective upon posting of an updated version of this Policy on the Website. When we do, we will post a notification on the main page of our Website. Continued use of the Website after any such changes shall constitute your consent to such changes.

Acceptance of this policy

You acknowledge that you have read this Policy and agree to all its terms and conditions. By using the Website or its Services you agree to be bound by this Policy. If you do not agree to abide by the terms of this Policy, you are not authorized to use or access the Website and its Services.

Contacting us

If you would like to contact us to understand more about this Policy or wish to contact us concerning any matter relating to it, you may send an email to pomoc@startangielski.pl

This document was last updated on September 19, 2019

Refund policy

Since our Website offers non-tangible, irrevocable goods we do not provide refunds after the product is purchased, which you acknowledge prior to purchasing any product on the Website.

However, you can sign up for a free trial period – 8 free lessons – during which you can try the service before making a decision to purchase.

Contacting us

If you would like to contact us concerning any matter relating to this Refund Policy, you may send an email to pomoc@startangielski.pl

This document was last updated on September 19, 2019

 

error: Alert: Content is protected !!